Търсенето в интернет отнема само няколко секунди, а нашият алгоритъм е в състояние да провери стотици милиони уебсайтове и да открие сходства, дори ако текстът е преведен от друг език или съдържанието му е значително променено. 

StrikePlagiarism.com използва богат на функции алгоритъм за търсене на прилики в множество източници. Ние поставяме основен акцент върху търсенето на сходства в различни бази данни. Компанията е разработила механизъм за търсене на сходства в интернет (отворени източници), в клиентската база данни, между клиентските бази данни и в научната база данни - RefBooks.

Проверката на научни статии за плагиатство изисква анализ в научни бази данни, затова създадохме специално научно хранилище, наречено RefBooks. Хранилището постоянно се обновява с нови документи и в момента съдържа повече от 200 милиона текста. Това хранилище включва научни дисертации, монографии, публикации, учебници на повече от 100 езика от водещи научни списания, които публикуват статиите си в Scopus и Web of Science, което прави нашата система уникална по отношение на научното съдържание и ефективността на търсенето на сходства.

В същото време предлагаме на нашите партньори да се възползват от възможността да проверяват в рамките на собствената си база данни (ако тя е импортирана в профила на клиента) и между партньорските бази данни, без да имат достъп до съдържанието на текста и да отразяват лични данни. Всички документи, които са качени в базата данни, се администрират от нас стриктно в съответствие с GDPR, криптират се и се съхраняват в ЕС (Германия, Франция). Базите данни на клиентите, които са на разположение за сравнителен анализ, включват студентски доклади, резюмета, публикации, курсови работи и други видове документи.