StrikePlagiarism University

Report date:

2020-02-16 21:29:35

Title:

Azərabaycanda plagiatla mübarizə

Author(s):

Əlvin Əliyev

Promoter:

İlham Səlimov

Organizational unit:

İqtisadiyyat şöbəsi

File upload date:

2020-02-16 21:25:40

The number indicates how many times document was checked

Number of verifications:

4


Addresses entered by the user to be ignored during analysis

Skipped url addresses:

 1. http://anl.az/el/Kitab/2016/Azf-290791.pdf

Факультет

Record of similarities
Please note that high coefficient values do not automatically mean plagiarism. The report must be analyzed by an authorized person.
87,79%
% of words found in the 5-word phrases without LAD (Legal Acts Database)
84,37%
% of words found in the context of 25-word phrases without (Legal Acts Database)
2,32%
% of words which are between quotation marks
25

The phrase length for the SC 2

819

Length in words

6466

Length in characters

Alerts
In this section, you can find information regarding text modifications that may aim at temper with the analysis results. Invisible to the person evaluating the content of the document on a printout or in a file, they influence the phrases compared during text analysis (by causing intended misspellings) to conceal borrowings as well as to falsify values ​​in the Similarity Report. It should be assessed whether the modifications are intentional or not.
 • Characters from another alphabet 15 show in the text

  number of characters from other alphabets which may imitate letters from the alphabet relevant to the document, causing misspellings in the text, please verify their validity

 • Spreads 0 show in the text

  number of increased distances between letters - please verify whether they imitate spaces, causing words joining in the Report

 • Micro spaces 0 show in the text

  number of spaces with zero length - please verify whether they are placed inside words and cause word division in the text

 • White characters 0 show in the text

  number of characters with a white font color - please verify whether they are used instead of spaces, caussing word joining (in the Report the color of the letters is changed to black in order to show them)

Active lists of similarities
Scroll the list and analyze especially the fragments that exceed the SC 2 (marked in bold). Use the link "Mark fragment" and see if they are short phrases scattered in the document (coincidental similarities), numerous short phrases near each other (mosaic plagiarism) or extensive fragments without indicating the source (direct plagiarism).
Verified content - similarities are marked in the text below according to source:
Please take note of the fact that the system does not give a verdict. If any suspicions arise, the Similarity Report should be subjected to a thorough analysis.
Legend
 • - Institutional Databases
 • - Internet Sources
 • - RefBooks Database
 • - Citations
 • ß - Characters from another alphabet
Müəllifhüququ ( 1 copyright – ingiliscə hərfi mənası köçürmə hüququ deməkdir) – insanların elm,ədəbiyyat və incəsənət
Number of identical words : 18
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
sahələrindəəldə etdikləri
Number of identical words : 18
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
yaradıcılıqnəticələrinin istifadəsinin hüquqi münasibətlərini tənzimləyən qaydadır.
Number of identical words : 18
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
Obyektivmənada müəlliflikhüququ əsərlərin yaradılmasıvə istifadəsi üzrəmünasibətləri tənzimləyənhüquqi normaların məcmusudurvə qorunma aləti kimi çıxışedir, subyektiv mənada isəöz-özlüyündə əsərlərinyaradıcılarına məxsusolan şəxsi (qeyri-əmlak)və əmlak (iqtisadi) hüquqlarıdır
Number of identical words : 10
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
vəbu hüquqlar
Number of identical words : 10
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
müstəsnaxarakter daşıyır.[1]
Number of identical words : 10
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1

Müəllifhüquqlarının pozulması
Number of identical words : 102
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
müəllifhüququ təsdiqlənmiş hər hansı
Number of identical words : 102
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
birmülkiyyətdən hüquq
Number of identical words : 102
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
sahibininicazəsi olmadan
Number of identical words : 102
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
müəllifhüququ təsdiqlənmiş
Number of identical words : 102
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
mülkiyyətinvə ya işin təkrar istehsal,dəyişiklik edilmə
Number of identical words : 102
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
kimixüsusi haqlarını
Number of identical words : 102
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
pozmaqlaistifadəsini nəzərdə tutur.
Elektronik
Number of identical words : 102
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
нанvə audiovizual məhsulların
Number of identical words : 102
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
нанicazəsiz təkrar istehsalı və
Number of identical words : 102
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
нанyayılmasının ümumi adı
Number of identical words : 102
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
нанpiratlıq olaraq qəbul olunmuşdur
Number of identical words : 102
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
нан( bu ifadənin tarixi ilk dəfə Daniel Defoenin 1703-cü ildə True-born Englishman əsərində
Number of identical words : 102
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
нан
"Bu Piratlar tərəfindən təkrarən çap olunurdu"
Number of identical words : 6
Title : WRONG ID: [citation]
Legal Acts Database,
Number of identical words : 102
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
нанcümləsini işlətməsilə başlanmışdır).
Number of identical words : 102
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
нанBu mənada qayda pozuntularınının
"piratlıq"
Number of identical words : 1
Title : WRONG ID: [citation]
Legal Acts Database,
Number of identical words : 102
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
нанolaraq adlandırılması müəllif hüququnun
Number of identical words : 102
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
нанyaranmasından bir qədər
Number of identical words : 102
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
нанdaha əvvəl baş vermişdir.
Number of identical words : 102
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
нанBelə ki,1709-cu ildə yaranan və müəllif hüququyla
Number of identical words : 102
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
нанbağlı ilk sayılan
"Statue of Anne"
Number of identical words : 3
Title : WRONG ID: [citation]
Legal Acts Database,
Number of identical words : 102
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
нанfərmanına qədər 1557-ci ildə Stationer’s
Number of identical words : 102
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
нанCompany of London şirkətinin Kral
Number of identical words : 102
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
нанLisenziyası alması nəşriyyat sahəsində
Number of identical words : 102
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
нанbu şirkətə inhisar imkani yaratmışdı.
Number of identical words : 102
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
1нан603 – cü ildə bu lisenziyadan kənardakı bütün fəaliyyətlər piratlıq olaraq tanınırdı.
Bu
Number of identical words : 102
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
anlayı şın istifad əsinin hüquqi ba zasının yaranma tari xi elə həmin
Number of identical words : 337
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
dö vrlərə dayanır və
Number of identical words : 337
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
günü müzə qədər daimi olaraq
Number of identical words : 337
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
istif adə olunmaqdadır. Bir çox
Number of identical words : 337
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
tənqidç ilər bu tərz fəaliyyətlərin
"piratlıq"
Number of identical words : 1
Title : WRONG ID: [citation]
Legal Acts Database,
adlandırılmasının
Number of identical words : 337
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
aşağ ılayıcı oldugunu və
Number of identical words : 337
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
haq sız olaraq onun bir çox daha
Number of identical words : 337
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
a ğır və pis
Number of identical words : 337
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
əmə llərlə bir tutulm asına qarşı olsa lar da məhkə mələrdə müəllif hüquq larının pozulması və
"pir atlıq"
Number of identical words : 2
Title : WRONG ID: [citation]
Legal Acts Database,
bir bir ini əvəz edə biləcək
Number of identical words : 337
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
term inlər kimi işlədilir.
Nümunələr[redaktə | əsas redaktə]
Müəllif hüquqlu məhsulların qeyri-qanuni yüklənməsi və MP3 formasında İnternetdə paylaşılması MP3 faylların kəşfi və İnternetin yaranmasından sonra hətta NAPSTER şirkətinin dağılması və RIAA (Amerika Audio-Visual Məhsullar Sənayesi Assosasiyası) tərəfindən qaldırılan bir çox məhkəmə işlərinə baxmayaraq günümüzdə ən gözəçarpan nümunə olaraq qalmaqdadır. Film studiyaları tərəfindən film ekranlaşdırılmadan əvvəl kino təndiqçiləri, müxtəlif film mükafatları üzrə münsiflər heyəti üzvləri,kino sənayesi mütəxəssisləri və s. üçün
Number of identical words : 337
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1
yayımlenan tanıdıcı DVD-lər(Promotional Screener DVDs) icazəsiz film surətlərinin çoxaldılmasının əsas mənbəyi olduğundan MPAA(Amerika Film Assosasiyası) bir neçə dəfə bu DVD-lərin istifadəsini məhdudlaşdırmağa cəhd göstərmişdir.Filmlərin surəti həmçinin kinoteatra gizli formada kameranın gətirilib filmin lentə alınması ilə də çoxaldıla bilinir. Lakin bu halda filmin keyfiyyəti olduqca aşağı olur.
Bir çox hallarda müəllif hüququ sahibləri qayda pozuntularına cavab olaraq satılan DVD-lərin üzərində xəbərdarlıq qeydlərindən istifadə etsələr də, bu bir çox hallarda alıcının qanuni haqlarına uyğun gəlmir. Belə ki ki,ABŞ-da alınan bir DVD-nin dəyişdirilməsi, satılması və ya başqasına verilməsi qanuni sayılır.
Kanada və bəzi Avropa ölkələrində isə surəti çıxarılmış audio faylların paylaşılması qanuni sayılır.
Bootleg rəsmi olaraq sənətçinin özü və ya onun bağlı olduğu şirkət tərəfindən hələ tanıdılmamış audio vizual məhsulların əldə edilməsini nəzərdə tutan bir termindir. Buraya demolar və ya canlı konsertlərdən qeyri-qanuni çəkilişlər daxil edilə bilər. Musiqi həvəskarları bu termini satışa artiq çıxarılmış materialların surətinin çıxarılması olan piratlıqdan ayirmaga çalışmaq üçün istifadə etsələr də bu tərz materialların da yayımlanması hələ də qanuna ziddir.
Mətnlərin icazəsiz istifadəsi də müəllif hüquqlarının pozulması hesab olunur. İnternetdə müxtəlif mətnlərin müəllifin icazəsi olmadan bir internet saytından digərinə köçürülməsi olduqca geniş yayılmışdır. Roberta Beach Jacobson Copyrights and Wrongs (Müəllif hüquqları və xətalar) məqaləsində yazıçıların işlərinin saytlar tərəfindən uyğunsuz istifadəsini tənqid etmişdir. Maraqlısı budur ki, məqalə yüzlərlə müxtəlif saytlara köçürüldüyündən onların bir çoxu bu iş üzərində müəlliflik hüququna iddialıdır və ya məqaləni oxunması üçün müəyyən haqq tələb edirlər.
Number of identical words : 337
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C9%99lliflik_h%C3%BCquqlar%C4%B1

1 Plagiatın yaranma səbəblərində dayanaq, şübhəsiz ki, bunu İnternetin açıqlığı və əlçatımlığı, asanlıqla rəqəmli mətnlərin surətçıxarılması ilə izah edirlər. Lakin müəyyən mütəxəssislər bu fenomenin yayılmasının sosial kökləri çərçivəsində cəmiyyətdə preferensiyalar və sosial fərqliliklər saxta yollarla qazanmaq istəyən və buna yatırım yönəldən bir sıra varlı adamların olmasını da nəzərdə tuturlar. Mədəni-tarixi aspektdən baxdıqda isə plagiatın həcminin artmasını imitasiya, saxtalaşdırma yolunu istifadə edən, arxada qalan iqtisadiyyatların xüsusiyyətləri ilə izah edirlər. Bununla razılaşmaq yaxud razılaşmamaq olar. Lakin bizə elə gəlir ki, plagiatın akademik kökləri ən mühüm rol oynayır. İlk növbədə
«bilik»
Number of identical words : 1
Title : WRONG ID: [citation]
Legal Acts Database,
anlayışının müəyyən deformasiyası və hal-hazırda daha çox
«elmi iş»
Number of identical words : 2
Title : WRONG ID: [citation]
Legal Acts Database,
, yəni biliklərin aşkarlanıb, əldə edilməsi və yoxlanması əvəzinə, biliklərin hazır məhsul kimi tanınmasıdır. Bununla yanaşı, müasir təhsildə
«bilik»
Number of identical words : 1
Title : WRONG ID: [citation]
Legal Acts Database,
«praktiki vərdişlər»
Number of identical words : 2
Title : WRONG ID: [citation]
Legal Acts Database,
arasındakı sərhədlərin yayılması da müəyyən mənfi rola malikdir.
Number of identical words : 127
Title : ELMİ, TƏDRİS VƏ ƏDƏBİ ƏSƏRLƏRİN MƏTNLƏRİNDƏ PLAGİAT VƏ ONUN QARŞISININ ALINMASI YOLLARI
Author(s) : Kamran İmanov
Database: StrikePlagiarism University (İqtisadiyyat şöbəsi)


1 Törəmə əsərin – orijinal əsərdən hüquqi asılılığı mövcuddur və buna görə yenidən işlənmə hüququ orijinal əsərin müəllifinə məxsusdur və icazəsi alınmış yenidən işlənmiş əsərin istifadəsi orijinal əsərin müəllifinin icazəsi və nəzarəti ilə həyata keçirilir. Bununla belə, törəmə əsər tam yeni (müstəqil) olduğu halda da orijinal əsərdən ilkin hüquqi asılılıq mətndə istinadların, həmçinin istifadə edilən ədəbiyyatın biblioqrafiyasının göstərilməsini tələb edir.
Number of identical words : 58
Title : ELMİ, TƏDRİS VƏ ƏDƏBİ ƏSƏRLƏRİN MƏTNLƏRİNDƏ PLAGİAT VƏ ONUN QARŞISININ ALINMASI YOLLARI
Author(s) : KAMRAN İMANOV
Database: Plagiat.pl university (Tarix şöbəsi)


1 The main tools that all LMSs provide are:
- Asynchronous and synchronous communication
- Content development and delivery
- Formative and summative assessment
The asynchronous and synchronous communication may involve announcement areas, e-mail, chat, forums etc. The content development and delivery may involve learning resources, learning objects, files, links to internet resources, etc. Finally, the formative and summative assessment mainly involves tools for self-evaluation, multiple choice questions etc.
Number of identical words : 67
Source : Evaluating a learning management system for blended learning in Greek higher education
Characters from another alphabet Spreads Micro spaces White characters