StrikePlagiarism University

Есеп беру күні:

2020-02-18 14:02:30

Тақырып:

ПЛАГИАТ БІЛІМ ЕМЕС, КӨШІРМЕ ҒЫЛЫМ ЕМЕС

Авторы:

Талгат Макенов

Ғылыми:

Тимур Испусинов

Бөлімше:

Экономика бөлімі

Файлды жүктеу күні:

2020-02-18 14:01:29

Сан құжаттың қанша рет тексерілгенін көрсетеді

Тексерулер саны:

14


қолданушымен, менсінбеушілік үшін талдау кезинде кіргізген мекенжайлар

Откизип алынган веб беттер:

 1. http://www.nauka.kz/page.php?page_id=256&lang=2&news_id=2544
Карыз алу молшерлемесi
Назар аударыңыз: жоғары коэффициенттер автоматты түрде плагиат емес. Баяндаманы уәкілетті адам талдауы керек.
93,45%
Сөздер тізбегіндегі табылған әр 5 сөз құқықтық актілер дерекқорға кірмейтін сөздердің пайызы
91,52%
Сөздер тізбегіндегі табылған әр 25 сөз құқықтық актілер дерекқорға кірмейтін сөздердің пайызы
0,39%
дәйексөздердің пайызы
25

Ұқсастық коэффициент үшін фразаның ұзындығы

1038

Сөздердің саны

8803

Таңбалардың саны

ескертулер мен дабылдар
Бұл бөлімде талдау нәтижелерін өзгертуге бағытталған мәтінге енгізілген өзгерістер туралы ақпаратты таба аласыз. Басып шығарылған немесе файлдағы құжаттың мазмұнын бағалайтын адамға көрінбейді, бұл мәтінді талдау кезінде салыстырылған тіркестерге әсер етеді (болжалды қателер тудырады) қарыздарды жасырады, сонымен қатар ұқсастық туралы есепте құндылықтарды бұрмалайды. Өзгерістер қасақана ма, жоқ па, соны бағалау керек.
 • Әріптерді ауыстыру 67 мәтінде көрсету

  басқа алфавиттерден алынған таңбалардың саны - алаяқтық әрекетті көрсетуі мүмкін,мұқият тексеріңіз

 • Аралықтар 37 мәтінде көрсету

  әріптер арасындағы қашықтықтың ұлғаюы - есепте сөздерді қосу арқылы олардың бос орынға ұқсамайтынын тексеріңіз

 • Шағын кеңістіктер 28 мәтінде көрсету

  нөлдік ұзындықтағы бос орындар саны - олардың сөздердің ішінде орналасқандығын және мәтінде сөз тудырмайтынын тексеріңіз

 • Ақ белгілер 48 мәтінде көрсету

  Ақ шрифт түсіндегі таңбалар саны - сөздерді біріктірудің орнына олардың қолданылғанына көз жеткізіңіз

Ұқсастықтардың белсенді тізімдері
Тізім бойынша айналдырып, әсіресе SC 2-ден (бөлінген қалың шрифтпен) түскен үзінділерді талдаңыз. «Mark Fragment» сілтемесін пайдаланыңыз және олар құжатта (ұқсастықтармен) шашыраған қысқа фразалар, бір-біріне жақын көптеген қысқа сөйлемдер (мозаикалық плагиат) немесе дереккөзді (тікелей плагиат) көрсетпеген кең фрагменттерді қараңыз.
Ұқсастықтардың мазмұнын белгілеу:
Жүйе үкiм шығармайтындығын ескеріңіз. Егер күдік туындаса, ұқсастық туралы есеп мұқият талдануы керек.
Мазмұны
 • - университеттік дерекқоры
 • - интернет-ресурстар
 • - RefBooks дерекқоры
 • - Бағамдар
 • ß - Әріптерді ауыстыру
 • A - Аралықтар
 • · - Шағын кеңістіктер
 • A - Ақ белгілер
I ТAРAУ. ЖAЛПЫ EРEЖЕЛEР
1-бaп. Рeттeлeтiн мәселeлeр
Oсы Зaң сaнaткeрлiк мeншiк сeласындa ғылым, әдeбиeт жәнe өнeр тyындылaрын (aвтoрлық құқық), қoйылымдaрды, oрындaушылықты, фoнгрaммaлaрды, эфирлiк жәнe кaбeльдiк хaбaр тaрту ұйымдaрының хaбaрлaрын (сaбaқтaс құқықтaр) жaсaуғa жәнe пaйдaлaнуғa бaйлaнысты тyындaйтын қaтынaстaры рeттeйдi.
2 2-
Бірдей сөздердің саны : 129
https://kzdocs.docdat.com/docs/index-26001.html
бaп. Oсы
Бірдей сөздердің саны : 129
https://kzdocs.docdat.com/docs/index-26001.html
Зaңдa пaйдaлaнылaтын нeгiзгi
Бірдей сөздердің саны : 129
https://kzdocs.docdat.com/docs/index-26001.html
ұғымдaр
Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) автор - шығармашылық еңбегімен ғылым әдебиет өнер туындысын жасаған жеке тұлға;
2) авторлық құқық автордың жеке мүліктік емес және мүліктік құқықтары;
3) авторлық құқықты және сабақтас құқықтарды қорғаудың техникалық құралы- туындыларға немесе сабақтас құқықтар объектілеріне қол жеткізуді бақылайтын, автор сабақтас құқықтар иесі немесе өзге де айрықша құқықтар иесі туындыларға немесе сабақтас құқықтар объектілеріне қатысты рұқсат етпеген іс-әрекеттерді жүзеге асыруды болғызбайтын не шектейтін техникалық (бағдарламалық-техникалық құрылғы немесе оның компоненттері;
4) авто·рлық құқық
Бірдей сөздердің саны : 129
https://kzdocs.docdat.com/docs/index-26001.html
ж·әне (нем·есе) сабақтас құқы·қтар 3 объек·тiсiнiң контрафактiлiк дана·сы - жасалуы, тарат·ылуы немесе өзг·едей
Бірдей сөздердің саны : 7
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z090000179_
пайдал анылуы осы Заңн·ың ережелерiне 1 не Қазақ·стан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттардың нормаларына орай авторлық құқықтың және (немесе) сабақтас
Бірдей сөздердің саны : 13
http://kodeksy-kz.com/zakon_rk_ob_avtorskom_prave_i_smezhnyh_pravah/2.htm
2 құқықтардың бұзылуына әкеп соғатын туындының жазылған орындаушылықтың фонограмманың эфирлiк және кәбiлдiк хабар тарату ұйымдары хабарының данасы Құқық иеленушiнiң рұқсатынсыз құқықтарды басқару туралы ақпараты жойылған немесе өзгерт·iлген не авторлық құ·қық пен сабақтас құқық·тарды қорғаудың техник·алық құралдарын айналып өтуге мүмк·iндiк беретiн заңсыз пайдала·нылатын құрылғылардың көмег·iмен жасалған авто·рлық құқық және
Бірдей сөздердің саны : 129
https://kzdocs.docdat.com/docs/index-26001.html
(нем·есе) сабақтас құқықтар объек·тiлерi 1 де
Бірдей сөздердің саны : 550
http://kodeksy-kz.com/zakon_rk_ob_avtorskom_prave_i_smezhnyh_pravah/2.htm
контрафактiлiк бол·ып танылады; 5) авторлық шарт - нысана·сы бір немесе бірнеше авто·рлық құқық объектілерін пайдал·ануға мүліктік құқық·тарды беру болып табыл·атын шарт. Авторлық шарт лицен·зиялық шарттың бір түрі бо·лып табылады;
6) айрықша емес құқықdfd- осы Заңда белгіленген жағдайларды dfdқоспағанда, автордың dfdнемесе өзге құқық иеленушінің тиісті dfdрұқсатымен басқа адамдардың құқық fdfиеленушімен бір мезгілде туындыны, dfdорындаушылықты, қойылымды, fdfфонограмманы, эфирлік және кәбілдікdfd хабар тарату ұйымдарының хабарын dfdпайдалана алатын құқығы;
7) айрықша құқық - fdfавтордың және (немесе) өзге де құқық dfdиеленушінің туындыны және (немесе) сабақтас dfdқұқықтар объектісін белгіленген мерзім dfdішінде кез келген dfdтәсілмен пайдалануды жүзеге dfdасыруға, оған рұқсат беруге dfdжәне тыйым салуға мүліктік құқығы;
8)
Бірдей сөздердің саны : 550
http://kodeksy-kz.com/zakon_rk_ob_avtorskom_prave_i_smezhnyh_pravah/2.htm
aккрeдиттeу - ұжымдық
Бірдей сөздердің саны : 550
http://kodeksy-kz.com/zakon_rk_ob_avtorskom_prave_i_smezhnyh_pravah/2.htm
бaсқaру сaлалaрындa мүліктік
Бірдей сөздердің саны : 550
http://kodeksy-kz.com/zakon_rk_ob_avtorskom_prave_i_smezhnyh_pravah/2.htm
құқықтaрды ұжымдық нeгіздe басқаратын ұйымдардың oсы
Бірдей сөздердің саны : 550
http://kodeksy-kz.com/zakon_rk_ob_avtorskom_prave_i_smezhnyh_pravah/2.htm
Зaңдa бeлгілeнгeн
Бірдей сөздердің саны : 550
http://kodeksy-kz.com/zakon_rk_ob_avtorskom_prave_i_smezhnyh_pravah/2.htm
зaңды құқықтaрын уәкілeтті
Бірдей сөздердің саны : 550
http://kodeksy-kz.com/zakon_rk_ob_avtorskom_prave_i_smezhnyh_pravah/2.htm
oргaнның рeсми
Бірдей сөздердің саны : 550
http://kodeksy-kz.com/zakon_rk_ob_avtorskom_prave_i_smezhnyh_pravah/2.htm
тaну рәсімі;
8-1) алып тасталды - ҚР
24.11.2015 No 419-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
9) деректер базасы - деректер электронды-есептеу машинасының (бұдан әрі - ЭЕМ) көмегімен табылатындай және өңделетіндей етіп жүйеге түсірілген материалдардың іріктелуі және (немесе) орналасуы жағынан шығармашылық еңбектің нәтижесін білдіретін деректер (мақалалар, есептер, фактілер және басқалар) жиынтығы. Деректер базасы ұғымы оның көмегімен деректер базасының материалдарына электрондық қол жеткізуді жүзеге асыруға болатын ЭЕМ-ге арналған бағдарламаға қолданылмайды;
10) дыбыстау-бейнелеу туындысы - тиісті техникалық құрылғылардың көмегімен көріп және естіп (дыбыспен берілетін жағдайда) қабылдауға арналған өзара байланысты кадрлардың немесе бейнелердің (дыбыспен сүйемелдеп немесе сүйемелдемей) түсірілген сериясынан құралатын туынды. Дыбыстау-бейнелеу туындылары кинематографиялық туындыларды және бастапқы немесе одан кейінгі түсірілу тәсіліне қарамастан, кинематография құралдарына ұқсас құралдармен бейнеленген туындылардың барлығын (телефильмдерді және бейнефильмдерді, диафильмдер мен слайдфильмдерді және сол сияқты туындыларды) қамтиды;
11) дыбыстау-бейнелеу туындысын шығарушы - осындай туындыны жасаудың бастамасы мен жауапкершілігін мойнына алған жеке немесе заңды тұлға. Өзге дәлелдемелер болмаған кезде, осы туындыда есімі немесе атауы белгіленген тұлға дыбыстау-бейнелеу туындысын шығарушы деп танылады;
12) жазу - дыбыстарды және (немесе) бейнелерді техникалық құралдардың көмегімен оларды бірнеше қайтара қабылдауға, қайта шығаруға немесе хабарлауға мүмкіндік беретін қандай да бір материалдық нысанда жазып алу;
13) жалпы жұрттың назарына жеткізу - авторлық құқық және (немесе) сабақтас құқықтар объектілерін көпшілік оларға өзінің жеке қалауы бойынша кез келген жерден және кез келген уақытта (интерактивтік режимде) қол жеткізуді жүзеге асыра алатын сым арқылы немесе сымсыз байланыс құралдарымен хабарлау;
14) жариялау - автордың не авторлық немесе сабақтас құқықтар объектілеріне өзге құқық иеленушінің келісімімен туындының, орындаушылық жазбасының немесе фонограмманың даналарын көпшіліктің орынды қажеттіліктерін қанағаттандыратын мөлшерде көпшілікке ұсыну; 14-1) интернет-ресурс - аппараттық-бағдарламалық кешенде орналастырылатын, бірегей желілік адресі және (немесе) домендік аты бар және Интернетте жұмыс істейтін, мәтіндік, графикалық, аудиовизуалдық немесе өзге де түрде бейнеленетін электрондық ақпараттық ресурс;
15) кәбіл бойынша жалпы жұрттың назарына хабарлау - туындыны, фонограмманы, орындаушылықты, эфирлік немесе кәбілдік хабар тарату ұйымдары хабарын жалпы жұрттың назарына кәбіл, сым, оптикалық талшық арқылы немесе соған ұқсас құралдардың көмегімен хабарлау;
16) көпшілік алдында орындау - туындыны мәнерлеп оқу, ойнау, билеу немесе қандай да бір өзге жолмен, соның ішінде техникалық құралдардың көмегімен отбасы мүшелері болып табылмайтын адамдар болатын немесе болуы мүмкін орындарда орындау;
17) көпшілікке көрсету - туындының түпнұсқасын немесе данасын тікелей немесе слайд, кино-, телекадр түрінде экранда, басқа кез келген техникалық құралдың көмегімен немесе кез келген өзге әдіспен (дыбыстау-бейнелеу туындысына қатысты - олардың реттілігінен тыс жеке кадрларды көрсету) отбасы мүшелері болып табылмайтын адамдар болатын немесе болуы мүмкін орындарда көрсету;
18) көшірмелеу (репрографиялық қайта шығару) - туындыларды кез келген техникалық құралдардың көмегімен, баспа мақсатынсыз жүзеге асырылатын факсимильдік қайта шығару. Техникалық құралдардың көмегімен көшірмелеуді жүзеге асыруға арналған уақытша көшірмелерді жасау жағдайларынан басқа, көшірмелеуге туындыны қайта шығару немесе оның көшірмелерін электрондық (оның ішінде цифрлық), оптикалық немесе машинамен оқылатын өзге де нысанда сақтау кірмейді;
Бірдей сөздердің саны : 550
http://kodeksy-kz.com/zakon_rk_ob_avtorskom_prave_i_smezhnyh_pravah/2.htm


1 Сапа... Өкінішке қарай сын көтермейді. Түсіндіре кетейін. Ғылым саласын асты-үстіне шығарған реформадан кейін ғылыми қызметкердің жұмысын қаржыландыру әрі оның қызметтік өрлеуі, өсуі шетелдік журналда жарық көрген мақаласына байланысты болып тұр. Мұның нәтижесі болды... Бір ғана былтырғы жылы шетелдік журналда қазақ ғалымдарының 1114 ғылыми мақаласы жарық көрді. Бұл бұрнағы жылдармен
Бірдей сөздердің саны : 122
Тақырып : «Мақала жарыстан»
Авторы : Данияр САПАРҒАЛИЕВ
Мәліметтер базасы: Plagiat.pl university (Тарих бөлімі)
салыстарғанда 3 есе көп. Бірақ бұлардың көпшілігі атын да, затын да ешкім білмейтін, елеусіз, ғылыми ортада беделі жоқ басылымдар. Қазақ ғалымдарының мақаласы жарияланған 5 журналдың екеуін ғана ел таниды. Өзгелері халықаралық ғылымда
«қоқыс»
Бірдей сөздердің саны : 1
Тақырып : WRONG ID: [citation]
Нормативтік құқықтық актілердің дерекқоры,
санатындағы журналға жатады. Мұндай басылымда жарық көрген автордың тұтас елдің атына кір келтіретінін біздің ғалымдардың білмейтініне таңмын.
«Мақала жарыс»
Бірдей сөздердің саны : 2
Тақырып : WRONG ID: [citation]
Нормативтік құқықтық актілердің дерекқоры,
шынайы ғылымның дамуына ешқандай үлес қоспайды. Шетелдік басылымда жарияланған мақаланың саны артқанмен, әлемдік ғылыми ортаға сол мақаланың қажеті шамалы болып тұр.
Бірдей сөздердің саны : 122
Тақырып : «Мақала жарыстан»
Авторы : Данияр САПАРҒАЛИЕВ
Мәліметтер базасы: Plagiat.pl university (Тарих бөлімі)


1 Мен Германияда жұмыс істедім. Неміс студентінің сілтемеге соншалықты жауаппен қарайтынына таң қалғаным бар. Бұлар әрбір азат жолда кездесетін. Сөйтсем, оларда
Бірдей сөздердің саны : 82
Тақырып : Ізбасарлар
Авторы : Дамина ШАЙБАҚОВА
Мәліметтер базасы: StrikePlagiarism University (Экономика бөлімі)
өзгенің мәтініне сілтеме жасау, оқушы кезінен-ақ реферат дайындау барысында қалыптасқан екен. Батыста біреудің дайын дүниесін ұрлауға ұялады. Жалпы плагиатқа жиіркене қарайды. Мысалға, 2011 жылы Германия қорғаныс министрі Карл Гуттенберг плагиатпен ұсталды. Содан бері немістердің арасында бұған қатысты guttenbergen деп аталатын неологизм қалыптасты. Ал бізде қалай? Академиялық тәжірибеміз жұпыны. Зерттеу мәдениетіміз төмен. Ең сорақысы сол, қазір өзгенің дүниесін меншіктеп алатындардың
«ізбасарлары»
Бірдей сөздердің саны : 1
Тақырып : WRONG ID: [citation]
Нормативтік құқықтық актілердің дерекқоры,
көбейіп келеді...
Бірдей сөздердің саны : 82
Тақырып : Ізбасарлар
Авторы : Дамина ШАЙБАҚОВА
Мәліметтер базасы: StrikePlagiarism University (Экономика бөлімі)


1 The main tools that all LMSs provide are:
- Asynchronous and synchronous communication
- Content development and delivery
- Formative and summative assessment
The asynchronous and synchronous communication may involve announcement areas, e-mail, chat, forums etc. The content development and delivery may involve learning resources, learning objects, files, links to internet resources, etc. Finally, the formative and summative assessment mainly involves tools for self-evaluation, multiple choice questions etc.
Бірдей сөздердің саны : 67
Көзі : Evaluating a learning management system for blended learning in Greek higher education


Әріптерді ауыстыру Аралықтар Шағын кеңістіктер Ақ белгілер