StrikePlagiarism University

Дата на доклада:

2020-02-16 22:50:23

Заглавие:

Законът за авторското право нa САЩ.docx

Автор (и):

Томаш Вольский

Промотор:

Себастьян Кирилов

Организационна единица:

Department

Дата на качване на файл:

2020-02-16 22:41:50

Това число показва колко пъти е проверяван този документ.

Брой проверки на документи:

7


Адресите, въведени от потребителя, трябва да бъдат пренебрегнати по време на анализа

Пропуснати URL адреси:

 1. https://www.bnt.bg/bg/a/dialog-mezhdu-tekstovete-ili-plagiatstvo-v-savremennata-poeziya
Запис на приликите
Моля, обърнете внимание, че високите стойности на коефициентите не означават автоматично плагиатство. Докладът трябва да бъде анализиран от упълномощено лице.
83,76%
% от думите, открити във фразите от 5 думи без LAD (база данни за правни актове)
81,70%
% от думите, открити в контекста на фрази от 25 думи без (база данни за правни актове)
21,13%
% от думите, които са в кавички
25

Дължината на фразата за SC 2

388

Дължина в думи

2671

Дължина в символи

Предупреждения и сигнали
В този раздел се намира статистиката за съществуване на манипулация на текста, целяща изменение на резултатите от анализа. Манипулацията не може да се долови от хора, които се занимават със съдържанието на труда на хартиен носител или под формата на файл, тя оказва влияние върху сравняваните фрази при анализ на текста (чрез умишлени правописни грешки) за откриване на заемките или влошава резултатите в отчета за съвпадения. Трябва да се оцени дали избраните моменти произтичат от обосновано форматиране на текст (чувствителност на системата) или са умишлена манипулация.
 • Тревога 11 Показване в текста

  поредица от символи от други азбуки - може да означава опит за измама, проверете внимателно

 • Спредовете 19 Показване в текста

  брой използвани по-големи отстояния между буквите – трябва да проверите дали не имитират интервали за сливане на думите

 • Микро пространства 12 Показване в текста

  брой интервали с нулева дължина – трябва да проверите дали няма да предизвикат неправилно разделяне на изразите в текста

 • Бели знаци 52 Показване в текста

  Поставянето на бели символи на мястото на пространствата може да има за цел да наруши резултатите от анализа. Невидими за лицето, което оценява съдържанието на документа на разпечатка или във файл, те влияят на разделянето на фрази при анализа на текста. Трябва да се прецени дали белите символи са резултат от форматирането на текста (например в таблици) или дали са умишлена манипулация.

Активни списъци на приликите
Превъртете списъка и анализирайте подробно фрагментите, които надхвърлят SC 2 (маркирани с удебелен шрифт). Използвайте линка "Маркирайте фрагмента" и вижте дали са кратки фрази, разпръснати в документа (съвпадащи прилики), многобройни кратки фрази близо една до друга (мозаечно плагиатство) или големи фрагменти, без посочване на източника (директно плагиатство).
Проверено съдържание - приликите са маркирани в текста по-долу според източника:
Моля, обърнете внимание на факта, че системата не издава присъда. Ако възникнат съмнения, Докладът за подобност трябва да бъде подложен на задълбочен анализ.
Легенда
 • - Институционални бази данни
 • - Интернет източници
 • - RefBooks база данни
 • - Цитати
 • ß - Тревога
 • A - Спредовете
 • · - Микро пространства
 • A - Бели знаци
Законът за авторското право нa САЩ 1 е федерален закон на САЩ, който определя правната
Брой идентични думи : 8
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%90%D0%A9
рaмкa зa зaщитa нa авторск право върху изoбрeтения, прoизведение
Брой идентични думи : 153
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%90%D0%A9
нa изкуствoто във всички щати
Брой идентични думи : 153
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%90%D0%A9
нa СAЩ.
Той е част от федералното право на САЩ и се основава върху чл. 1, т. 8, ал. 8 на Конституцията на САЩ известна още като алинея за авторските права,
Брой идентични думи : 153
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%90%D0%A9
коят гласи:
"The Congress shall have Power [...] To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.“
Брой идентични думи : 32
Заглавие : WRONG ID: [citation]
База данни за правни актове,

Неофиц·иален превод: Конг·ресът следва да има вла·стта ... да поощрява прогр·еса на науката и полез·ните изкуства чрез за·щита за ограничено вре·ме на изключи·телни права на авто·рите и изобрет·ателите върху техн·ите съответни тв·орби и открития.
Тази dfdалинея е основа dfddкакто на Законаdfd за авторското право dfd(
"наука“, "автори“, "творби“
Брой идентични думи : 3
Заглавие : WRONG ID: [citation]
База данни за правни актове,
), dfdтака и на dfdПатентния закон на dfdСАЩ (
"полезни изкуства“
Брой идентични думи : 2
Заглавие : WRONG ID: [citation]
База данни за правни актове,
,dfd
"изобретатели“, "открития“
Брой идентични думи : 2
Заглавие : WRONG ID: [citation]
База данни за правни актове,
dfd). Тя включва dfdдопустимите ограничения dfdвърху обхвата на защитаванитеdfd права (изключителни dfdправа върху техните dfdтворби и открития) и dfdпродължителността (във времетоdfd) за авторските праваdfd и патентите.
Брой идентични думи : 153
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%90%D0%A9

Проблемът за плагиатството е колкото исторически, толкова и историчен, т.е. перманентно актуален. Когато говорим за плагиатството в българската литература, непосредствено след Освобождението до края на 20-те години, то е един от най-преките пътища за развитието на литературата ни в тази междутекстова, междукултурна полоса, посочи Ноеми Стоичкова. 1 Повод за днешния разговор е излизането на първата стихосбирка на Илиян Любомиров. Силвия Недкова пише в своя статия, че книгата е пълна с плагиатствани стихотворения. По редица причини двамата днес не могат да бъдат в студиото. Позициите си обаче и двамата изразиха с включване по телефона в предаването.
Брой идентични думи : 48
Заглавие : Диалог между текстовете или плагиатството в съвременната поезия
Автор (и) : Атанас Георгиев
База данни: StrikePlagiarism University (Economics)
1 По думите на Йордан Ефтимов си
"струва да се обсъжда въпросът до каква степен поезията има нива и дали е поезия поезията на най-популярните автори, пишещи и публикуващи стихосбирки и доколко е критика това, което правят неспециализирани, не достатъчно обучени и не постоянно следящи и публикуващи рецензии автори."
Брой идентични думи : 43
Заглавие : WRONG ID: [citation]
База данни за правни актове,
Брой идентични думи : 49
Заглавие : Плагиатство в съвременната поезия
Автор (и) : Йордан
База данни: Plagiat.pl university (Катедра по икономика)

1 The main tools that all LMSs provide are:
- Asynchronous and synchronous communication
- Content development and delivery
- Formative and summative assessment
The asynchronous and synchronous communication may involve announcement areas, e-mail, chat, forums etc. The content development and delivery may involve learning resources, learning objects, files, links to internet resources, etc. Finally, the formative and summative assessment mainly involves tools for self-evaluation, multiple choice questions etc.
Брой идентични думи : 67
Източник : Evaluating a learning management system for blended learning in Greek higher education

Тревога Спредовете Микро пространства Бели знаци